Regulamin

Regulamin dostępu do elektronicznych wydań Gazety Olsztyńskiej, Dziennika Elbląskiego oraz Mazowieckich Mediów

§1 Strony umowy

Stronami umowy są :

- świadczący usługi: Galindia Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie 10-304, ul. Tracka 5, zwana dalej "USŁUGODAWCĄ" oraz

- korzystający z usług - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej "UŻYTKOWNIKIEM”.

§2 Rodzaj świadczonych usług

Niniejszy regulamin stanowi podstawę dla świadczenia usług polegających na udostępnianiu elektronicznych wydań Gazety Olsztyńskiej, tygodników lokalnych oraz miesięcznika ROLNICZE ABC za pomocą Internetowego Kiosku znajdującego się pod adresem: kupgazete.pl Złożenie dostępu do elektronicznych wydań Gazety Olsztyńskiej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu

§3 Zamawianie usług i płatność.

1. Usługi są oferowane za pośrednictwem mechanizmów dostępnych na stronie www Internetowego Kiosku Usługodawcy, poprzez system płatności DotPay

2. Użytkownik chcący skorzystać z oferowanych Usług może zamówić je w następujący sposób:

a) zakup pojedynczego (aktualnego lub archiwalnego) wydania następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika SMS-a o treści „PS.GAZ” na wskazany numer telefonu.

b) zakup elektronicznej prenumeraty Gazety Olsztyńskiej wraz z wybranym tygodnikiem lub wybranego miesięcznika, następuje poprzez zapłatę odpowiednich kwot za poszczególne okresy prenumeraty. Możliwe jest wykupienie prenumeraty na okres od miesiąca do roku czasu. Dotyczy także wydań archiwalnych. Płatność następuje za pomocą metod płatności dostępnych na stronach Internetowego Kiosku.

Ceny za pojedyncze wydanie i za prenumeratę określa „Cennik wydań elektronicznych”

§4 Zasady sprzedaży

a) Internauta kupuje egzemplarz lub prenumeratę danego tytułu wraz z cyklicznymi dodatkami jakie ukazują się w wydaniu papierowym. Wykupując prenumeratę GO lub DE ma możliwość pobrania jednego z tygodników. Tytuł tygodnika określa przy wykupie prenumeraty.

b) Dodatki okazjonalne oraz wartości dodane (kalendarze, płyty, książki itp.) nie są dostępne w sprzedaży internetowej.

c) Prenumerata może zaczynać się w dowolnym dniu miesiąca i trwa minimum 30 dni.

d) Pliki dostępne są do pobrania od godz. 6.00

§5 Potwierdzenie dostępu

a) Poprzez SMS: Użytkownik , który wyśle SMS-a na numer wskazany na stronie po opłaceniu usługi otrzyma potwierdzenie w postaci kodu zwrotnego umożliwiającego korzystanie z wydania ( aktualnego lub archiwalnego) dostępnego tylko temu Użytkownikowi.

b) Poprzez e-mail : Użytkownik po opłaceniu usługi otrzyma na adres e-mail potwierdzenie o zapłacie oraz informacje o dostępie do elektronicznych wydań Gazety Olsztyńskiej na okres, za który Użytkownik zapłacił

§6 Zawarcie umowy

Zawarcie umowy świadczenia usług następuje w chwili wysłania SMS-a na wskazany na stronie www Usługodawcy numer i po opłaceniu dostępu lub po opłaceniu dostępu oraz po otrzymaniu potwierdzenia drogą mailową.

§7 Mechanizm odblokowania dostępu

1. Użytkownik aktywuje dostęp do elektronicznego wydania za pomocą wpisania kodu, który otrzymał SMS-em zwrotnym (w przypadku usługi płatnej SMS-em). W przypadku wykupienia prenumeraty dostęp w opłaconym okresie aktywowany jest automatycznie.

2. Każde elektroniczne wydanie Gazety Olsztyńskiej lub miesięcznika można ściągnąć w formacie PDF za pomocą otrzymanego kodu tylko trzykrotnie.

Po trzykrotnym ,w ciągu jednego dnia, skopiowaniu wydania lub trzykrotnej próbie skopiowania wydania na komputer Użytkownika, dostęp zostanie zablokowany. Następnego dnia (w przypadku prenumeraty) dostęp ponownie będzie odblokowany.

§8 Reklamacje

1. Reklamacje można składać w przypadkach:

- kiedy Użytkownik nie otrzymał zwrotnego SMS-a lub maila z kodem.

- jeśli dostęp do elektronicznego wydania wygasł przed upłynięciem okresu za który Użytkownik zapłacił.

Kontakt w sprawie reklamacji:
Natalia Nicińska tel. 502-499-531

§9 Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usług

Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z powodu użytkowania serwisu Internetowego Gazety Olsztyńskiej.

§10 Prawa autorskie

Użytkownicy korzystający z elektronicznych wydań Gazety Olsztyńskiej nie nabywają jakichkolwiek praw do utworów tam zamieszczonych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie utworów oraz ich części, a także ich publiczne udostępnianie.